Regulamin świadczenia usług szkoleniowych organizowanych przez Zakład Badawczo-Wdrożeniowy Ośrodka Salmonella Immunolab Sp. z o.o.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Zakład Badawczo-Wdrożeniowy Ośrodka Salmonella IMMUNOLAB Sp. z o.o. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią̨ integralną część zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu i obowiązują wszystkich uczestników.
 2. Dla potrzeb niniejszego Regulaminu przyjęto następujące definicje:
  1. Organizator – przedsiębiorca szczegółowo określony przy wyborze i złożeniu zamówienia na dane szkolenie.
  2. Uczestnik – osoba fizyczna, pełnoletnia, dokonująca rejestracji na szkolenie drogą elektroniczną poprzez formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej Organizatora: https://immunolab.com.pl/zapisy/.
  3. Wymagania kwalifikacyjne – wymagania ogólne dotyczące wszystkich szkoleń objętych niniejszym Regulaminem oraz każdego z Uczestników, obejmująca wymagania określone w ppkt b oraz posiadające wykształcenie minimum średnie. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia w przypadku, gdy składający formularz rejestracyjny nie spełnia wymogów do uczestnictwa w danym szkoleniu.
  4. Wymagania szczególne – wymagania określone w opisie każdego ze szkoleń, jeżeli udział w nich wymaga posiadania określonych predyspozycji, wiedzy lub kwalifikacji, a także zgody na udział w szkoleniu, które odbywa się w szczególnych warunkach, jeżeli jest osobno wymagana przez Organizatora. W niektórych szkoleniach wymagane jest zapoznanie się lub oświadczenie o zapoznaniu się z instruktażem ogólnym lub szczegółowym, a także zasadami BHP w miejscu szkolenia. W szkoleniach, których realizacja odbywa się z użyciem bakterii chorobotwórczych, nie mogą brać udziału kobiety w ciąży.
   Osoby z niepełnosprawnością muszą poinformować Organizatora szkolenia w formularzu rejestracyjnym, że posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, w celu dostosowania szkolenia. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia w przypadku, gdy składający formularz rejestracyjny nie spełnia wymogów do uczestnictwa w danym szkoleniu.
  5. Zamawiający – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która kieruje Uczestnika na szkolenie lub Uczestnik osobiście, jeżeli zamawia szkolenie na własną rzecz i koszt.
  6. Konsument – osoba fizyczna – Uczestnik i/lub Zamawiający dokonujący z Organizatorem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Zakład Badawczo-Wdrożeniowy Ośrodka Salmonella IMMUNOLAB Sp. z o.o. świadczy usługi drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu, polegające na umożliwieniu zapoznania się z ofertą szkoleń poprzez wyświetlanie i odczytywanie ich treści oraz umożliwieniu zapisów na szkolenia poprzez formularz zawarty na stronie internetowej https://immunolab.com.pl/zapisy/, przesłanie wiadomości przez umieszczony na niej formularz kontaktowy. Usługi te są nieodpłatne oraz wymagają: połączenia z siecią Internetową, przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML oraz posiadania konta na poczcie elektronicznej. W serwisie mogą być wykorzystywane następujące technologie: Java, JavaScript, Macromedia Flash, XML, PHP, DHTML, cookies, HTML, CSS.
 4. Uczestnicy i/lub Zamawiający zobowiązani są do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz nie dostarczania przez, lub do systemu teleinformatycznego treści powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemu teleinformatycznego oraz naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub treści niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Zakład Badawczo-Wdrożeniowy Ośrodka Salmonella IMMUNOLAB Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane działanie strony internetowej www.immunolab.com.pl i zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwiać korzystanie.

II ZASADY UCZESTNICTWA

Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest:

 1. Spełnienie Wymagań Kwalifikacyjnych i Szczególnych do uczestnictwa w wybranym szkoleniu.
 2. Dokonanie rejestracji drogą elektroniczną poprzez formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej Organizatora: https://immunolab.com.pl/zapisy/.
 3. Formularz rejestracyjny powinien zostać wypełniony danymi aktualnymi i zgodnymi ze stanem rzeczywistym.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika bądź Zamawiającego danych nieprawidłowych, nieprawdziwych bądź niekompletnych.
 5. Dokonanie opłaty za szkolenie w terminie 7 dni od daty otrzymania wiadomości e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia oraz fakturą proforma. Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy wskazany przez Organizatora, widniejący na fakturze proforma.
  1. W terminie 4 dni od dnia wpływu wpłaty za szkolenie, Uczestnik otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem wpłaty oraz informacją o zapisie Uczestnika na szkolenie/rezerwacji miejsca.
  2. Brak wpłaty w terminie określonym w pkt. 5 powyżej oznacza rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu.
  3. W przypadku jednostek budżetowych istnieje możliwość odbycia szkolenia bez dokonania przedpłaty.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia listy głównej, jeżeli liczba chętnych na dane szkolenie będzie większa niż liczba wolnych miejsc. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność księgowania wpłat na rachunku bankowym oraz spełnienie wymagań niniejszego Regulaminu. Zgłoszenia, które wpłyną po zamknięciu listy głównej, będą wpisywane na listę rezerwową lub Organizator wyznaczy nowy termin szkolenia (dla osób z listy rezerwowej) lub Organizator odmówi przyjęcia zgłoszenia.
 6. Wypełnienie formularza rejestracyjnego wraz z wpisem na listę Uczestników szkolenia oraz dokonanie opłaty jest jednoznaczne z zawarciem umowy z Organizatorem zgodnie z Regulaminem i akceptacją postanowień Regulaminu.
 7. Uczestnik, który dokonał płatności za szkolenie, a nie został wpisany na listę szkolenia z uwagi na brak dostępności miejsc, otrzyma pełen zwrot opłaty lub przeksięgowanie wpłaty na to samo szkolenie w innym terminie lub inne szkolenie tego samego Organizatora. Zwrot opłaty nastąpi najpóźniej w terminie 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

III WARUNKI UKOŃCZENIA SZKOLENIA

 1. Warunkiem ukończenia szkolenia jest obecność podczas wszystkich dni trwania szkolenia.
 2. Uczestnik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu.

IV PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY – DOTYCZY WYŁĄCZNIE KONSUMENTÓW

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. (Dz.U.2019.134) Uczestnik/Zamawiający, będący osobą fizyczną (Konsument) ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia tj. potwierdzenia przez Organizatora uczestnictwa w zamówionym szkoleniu.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Uczestnik/Zamawiający może złożyć poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail: szkolenia@immunolab.com.pl, bądź drogą pocztową na adres właściwego Organizatora.
 3. Organizator niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy prześle do Uczestnika/Zamawiającego wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. Uczestnikowi/Zamawiającemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku szkolenia rozpoczętego (lub już zakończonego) przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, o czym Uczestnik/Zamawiający został poinformowany przed rozpoczęciem szkolenia i na co udzielił zgody.

V REZYGNACJA ZE SZKOLENIA – DOTYCZY WSZYSTKICH ZAMAWIAJĄCYCH I UCZESTNIKÓW

 1. Rezygnację ze szkolenia Uczestnik/Zamawiający powinien zgłosić Organizatorowi w drodze wiadomości e-mail na adres: szkolenia@immunolab.com.pl.
 2. Jeśli rezygnacja została zgłoszona Organizatorowi na dwa tygodnie przed terminem szkolenia wszelkie wpłaty uiszczone przez Uczestnika/Zamawiającego zostają zwrócone w całości lub przesunięte na kolejne proponowane przez Organizatora szkolenie, zgodnie z decyzją Uczestnika/Zamawiającego.
 3. W przypadku Konsumentów: W przypadku zgłoszenia Organizatorowi rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż dwa tygodnie przed szkoleniem, Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu na rzecz Uczestnika/Zamawiającego uiszczonej kwoty. Rezygnacja jest niezależna od prawa odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt. IV niniejszego Regulaminu.
 4. W przypadku gdy Zamawiającym i/lub Uczestnikiem jest inny podmiot niż Konsument:
  1. W przypadku zgłoszenia Organizatorowi rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż dwa tygodnie przed szkoleniem, Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu na rzecz Uczestnika/Zamawiającego uiszczonej kwoty.
  2. W przypadku zgłoszenia Organizatorowi rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 7 dni przed szkoleniem, Zamawiający/Uczestnik zostanie obciążony ceną szkolenia.

VI PŁATNOŚĆ

 1. Cena każdego szkolenia jest dostępna w ofercie znajdującej się na stronie internetowej https://immunolab.com.pl/zapisy/.
 2. Cena szkolenia obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o udziale w szkoleniu.
 3. Uczestnik/Zamawiający we własnym zakresie pokrywa koszty dojazdu, zakwaterowania oraz posiłków.
 4. Ceny szkolenia podawane w ofercie są podawane w polskich złotych i są cenami netto, do których należy doliczyć 23% podatek VAT.
 5. Płatności za szkolenie należy dokonać jednorazowo. Brak wpłaty w określonym terminie oznacza rezygnację ze szkolenia oraz skutki związane z rezygnacją określone w pkt. V.
 6. Opłatę za uczestnictwo w szkoleniu Uczestnik/Zamawiający powinien wpłacić na numer rachunku bankowego Organizatora widniejący na fakturze proforma.
 7. Faktura lub faktura końcowa rozliczająca zaliczkę jest wystawiana w momencie wykonania usługi, tj. po odbytym szkoleniu i przekazywana uczestnikowi w ostatnim dniu trwania szkolenia.
 8. W przypadku Zamawiajacych zwolnionych z podatku VAT wymagane jest przesłanie oświadczenia i uwzględnienie tej informacji w oknie “Uwagi” w formularzu zgłoszeniowym na szkolenie.

VII SPRAWY ORGANIZACYJNE

 1. Termin odbycia szkolenia jest ustalany indywidualnie z uczestnikiem szkolenia.
 2. Program oraz miejsce realizacji każdego szkolenia dostępny jest w ofercie znajdującej się na stronie internetowej: https://immunolab.com.pl/zapisy/. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania ewentualnych zmian. Zajęcia w ramach szkolenia odbywać się będą zgodnie z przyjętym harmonogramem i planem.
 3. Organizator w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu do 3 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia. W takiej sytuacji zostanie zaproponowany kolejny termin szkolenia za porozumieniem zainteresowanych stron lub zwrot wpłaconej kwoty za szkolenie w pełnej wysokości.
 4. Organizator jest uprawniony do świadczenia usług przy pomocy podwykonawców, współpracowników, pracowników. Organizator odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców, współpracowników, pracowników, jak za własne działania i zaniechania.
 5. Wszystkie szkolenia prowadzone są w jęz. polskim. Osoby prowadzące mogą korzystać ze specjalistycznych materiałów źródłowych w jęz. angielskim na potrzeby przygotowania części teoretycznej szkolenia.

VIII ODPOWIEDZIALNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW

 1. Odpowiedzialność Organizatora wobec Zamawiającego nie będącego konsumentem z wszystkich tytułów w szczególności w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem szkolenia, jak również z przepisów prawa, jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia za szkolenie którego dotyczy szkoda. Odpowiedzialność Organizatora za szkodę Zamawiającego w postaci utraconych korzyści jest wyłączona.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą̨ zostać zagubione, zniszczone bądź skradzione podczas szkolenia, chyba że zostały pozostawione pod pieczą Organizatora lub osób za które odpowiada za wydaniem pokwitowania.
 3. Uczestnicy są̨ zobowiązani do przestrzegania zasad BHP, jakie obowiązują na terenie obiektu, w którym organizowane jest szkolenie. Organizator przed rozpoczęciem szkolenia ma obowiązek zapoznać Uczestnika z zasadami, jakie panują w laboratorium. Uczestnik potwierdza ten fakt, poświadczając stosowny dokument własnoręcznym podpisem (dokument “Regulamin BHP dla uczestnika szkolenia organizowanego przez Zakład Badawczo-Wdrożeniowy Ośrodka Salmonella IMMUNOLAB Sp. z o.o.”).
 4. Uczestnicy akceptują zagrożenia obecne w miejscu prowadzenia szkolenia, o których zostali poinformowani, w tym w Warunkach Szczególnych i wyrazili na nie zgodę poprzez zgłoszenie oraz zakwalifikowanie do szkolenia.
 5. Uczestnicy ponoszą̨ pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektu, w którym odbywa się szkolenie.
 6. Umowa zawarta zgodnie Regulaminem jest umową starannego działania. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za efekty przyswojenia wiedzy przez Uczestników, w tym osiągnięcie pozytywnych wyników na ewentualnych testach lub egzaminach kierunkowych z użyciem wiedzy uzyskanej na szkoleniu.

IX REKLAMACJE

 1. Uczestnik/Zamawiający może składać reklamacje, także w odniesieniu do usług świadczonych droga elektroniczną, w drodze wiadomości e-mail na adres: szkolenia@immunolab.com.pl, bądź drogą pocztową na adres Organizatora w terminie 7 dni od zakończenia danego szkolenia.
 2. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy co najmniej podać imię nazwisko, termin i miejsce szkolenia, przedmiot reklamacji wraz z uzasadnieniem oraz oczekiwania zgłaszającego reklamację względem Organizatora.
 3. Organizator rozpoznaje reklamacje nie później niż w terminie 14 dni od dnia wpływu zgłoszenia reklamacyjnego w sposób w jaki została zgłoszona reklamacja.

X OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika/Zamawiającego jest Organizator. Podane przez Uczestnika/Zamawiającego dane będą przetwarzane na podstawie i zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 pkt. a) b) i c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) – Dz.U. UE.L.2016.119.1 (tj. na podstawie zgody, dla celów związanych zawieraniem i realizacją umów i dla prawnie uzasadnionych interesów Administratora – którym jest Organizator). Zakres przetwarzania danych osobowych może obejmować: imię, nazwisko, adres, data i miejsce urodzenia, NIP, telefon kontaktowy, adres e-mail, wykształcenie, ukończone szkolenia, wykonywany zawód.
 2. Zawarcie umowy poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i akceptacja Regulaminu jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z realizacją szkoleń.
 3. W przypadku zawarcia umowy przez Uczestnika/Zamawiającego podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie może uniemożliwić zawarcie lub realizację umowy oraz dokonywanie rozliczeń podatkowych itp. Podanie danych w zakresie adresu e-mail jest dobrowolne, aczkolwiek wyłącznie jego podanie umożliwia prowadzenie korespondencji elektronicznej i zawarcie lub realizację umowy.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez czas wymagany do wygaśnięcia wszelkich praw i roszczeń wzajemnych pomiędzy Administratorem a Uczestnikiem/Zamawiającym, nie dłużej niż lat 6 w zakresie zaświadczeń potwierdzających ukończenie szkolenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Uczestnik/Zamawiający posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych i prawo do zgłoszenia sprzeciwu.
 6. Uczestnik/Zamawiający ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych, co spowoduje niezwłoczne usunięcie ich przez Administratora, z wyłączeniem tych, których przetwarzanie wynika z wymogów prawa. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail: szkolenia@immunolab.com.pl, bądź pisemnego na adres siedziby Administratora.
 7. Uczestnik/Zamawiający ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Odbiorcą danych są podmioty współpracujące z Administratorem, świadczące usługi, w tym usługi szkoleniowe, hostingowe, księgowe, informatyczne, pocztowe, bankowe, a także w zakresie danych kontaktowych (imię, nazwisko, adres, telefon kontaktowy, adres e-mail), kancelarie świadczące usługi prawnicze dla Administratora związane z realizacją umów. Dane mogą być przekazane ZUS, US i innym organom publicznym zgodnie z przepisami prawa i w zakresie wymaganym przez prawo np. w ramach JPK.
 9. Dane nie są automatycznie przetwarzane i nie podlegają profilowaniu.
 10. Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy oraz do organizacji międzynarodowych.

XI INNE

 1. Zabronione jest filmowanie, nagrywanie dźwięku i fotografowanie podczas szkolenia bez zgody Organizatora.
 2. Wszystkie materiały wykorzystywane oraz udostępniane Uczestnikom przez Organizatora objęte są Prawem Autorskim.
 3. Żadna część materiałów szkoleniowych nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych – bez pisemnej zgody Organizatora.
 4. Szkolenie może być filmowane oraz fotografowane przez Organizatora za zgodą Uczestnika, wyrażoną pisemną zgodą.
 5. W przypadku zgody Uczestnika, o której mowa w pkt. XI ust. 4 Udział w szkoleniu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez Uczestnika na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku, tj. nieodpłatne wykorzystywanie nagrań oraz zdjęć ze szkoleń przez Organizatora w celach komercyjnych/w celach szkoleniowych i promocyjno – reklamowych.
  1. Gdy Uczestnik zostanie sfilmowany lub sfotografowany w ramach udziału w szkoleniu.
  2. Gdy Uczestnik dobrowolnie wyrazi zgodę̨ na udzielenie wywiadu przed kamerą, bądź pozowaniem do zdjęcia.

XII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. We wszystkich sprawach organizacyjnych (wszelka pomoc, pytania, problemy) uczestnicy powinni kontaktować się z koordynatorem szkoleń – mgr Magdalena Ponichtera, tel. 517-571-946, mail: szkolenia@immunolab.com.pl.
 2. Kontakt jest możliwy od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia i jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej www.immunolab.com.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. Zmiany w Regulaminie podlegają ogłoszeniu w trybie publikacji na ww. stronie internetowej i wiążą od chwili ich wprowadzenia.
 4. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia ustawowych praw Konsumenta. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności postanowień niniejszego Regulaminu z prawami Konsumentów wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów – w miejsce zakwestionowanych postanowień Regulaminu stosowane będą zawsze ustawowe regulacje.
 5. Konsumentom przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich”. Skorzystanie z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń i rozstrzygania sporów jest dobrowolne i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.
 6. Dla Uczestników/Zamawiających niebędących Konsumentami dla wszystkich umów obowiązuje prawo polskie, a sądem wyłącznie właściwym dla rozstrzygania wszystkich sporów jest sąd właściwy dla siedziby Zakład Badawczo-Wdrożeniowy Ośrodka Salmonella Immunolab Sp. z o.o. Zdanie poprzednie nie dotyczy osób fizycznych zawierających umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego w rozumieniu art. 556 (4) Kodeksu cywilnego.