Zestaw SIT InHaVi

Szybki Identyfikacyjny Test

Szczepów  Salmonella Infantis, Hadar i Virchow

W związku z wprowadzeniem w 2011 roku przez Komisję UE zmian w rozporządzeniach  nr 2160/3003 i 200/2010 w odniesieniu do „ograniczenia częstości występowania serotypów Salmonella w dorosłych stadach hodowlanych gatunku Gallus gallus” 1, które kładą szczególny nacisk na wykrywanie i identyfikację serowarów Salmonella, m.in.: S.Infantis, S.Hadar oraz S.Virchow, przygotowaliśmy dla Państwa skrócony zestaw surowic SIT InHaVi do serologicznej identyfikacji wymienionych szczepów.

Bakterie Salmonella posiadają trzy typy antygenów: somatyczne (O), otoczkowy Vi (tylko niektóre serotypy) oraz rzęskowe (H), których różnorodność sprawia, że obecnie wyróżnia się 2579 szczepów Salmonella. Ich właściwa identyfikacja jest niezbędna do prawidłowego serologicznego zakwalifikowania badanego szczepu.

W skład zestawu SIT InHaVi wchodzą surowice, które służą do szczegółowej identyfikacji zalecanych szczepów. Istotnym jest rozpoznanie i potwierdzenie serologiczne bakterii Salmonella przy jednoczesnym wykluczeniu innych typów serologicznych o podobnym składzie antygenów rzęskowych (skrócony schemat Kauffmann-White-Le Minor znajduje się na stronie internetowej,  w zakładce: „DO POBRANIA”).

Zestaw SITInHaVi zawiera:

  • 14 buteleczek surowic do identyfikacji serologicznej izolatów
  • 1 buteleczkę surowicy do hamowania fazy dominującej
  • podłoże umożliwiające właściwą identyfikację antygenów rzęskowych
  • przejrzystą instrukcję obsługi.

Zestaw SIT InHaVi pozwala na:

  • szybkie przeprowadzenie testów identyfikacyjnych szczepówS. Infantis, Hadar i Virchow
  • skuteczne hamowanie fazy dominującej izolatów S. Virchow i S. Infantis
  • hodowlę bakterii wzmacniającą ekspresję antygenów rzęskowych

Dodatkowo na stronie internetowej można znaleźć krótki film pokazujący wykonanie aglutynacji krok po kroku.

Surowice w zestawie:

Surowice- 5ml Surowice –  3ml Surowice – 2ml
1 HM 3 O:6,7 9 H:nz15 15 H:r – do hamowania
2 OC 4 O:7 10 H:r
5 O:8 11 H:2
6 H:z10 12 H:5
7 H:enx 13 H:6
8 H:x 14 H:7

 

Nasz zestaw zawiera wszystko, czego będą Państwo potrzebowali, aby mieć pewność właściwej identyfikacji serologicznej szczepów Salmonella .

1) ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 517/2011

z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do unijnego celu ograniczenia częstości występowania niektórych serotypów Salmonelli w stadach kur niosek gatunku Gallus gallus oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2160/2003 i rozporządzenie Komisji (UE) nr 200/2010

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Artykuł 4

Zmiana w rozporządzeniu (UE) nr 200/2010

W art. 1 ust. 1 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„1. Od dnia 1 stycznia 2010 r. cel unijny, o którym mowa w art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2160/2003, dotyczy ograniczenia występowania serotypów salmonelli spp. w stadach hodowlanych gatunku Gallus gallus (cel unijny) do poziomu nieprzekraczającego 1 % maksymalnego udziału procentowego dorosłych stad hodowlanych gatunku Gallus gallus z wynikiem dodatnim w odniesieniu do Salmonelli Enteritidis, Salmonelli Infantis, Salmonelli Hadar, Salmonelli Typhimurium, w tym jednofazowej Salmonelli Typhimurium o wzorze antygenowym 1,4,[5],12:i:- i Salmonelli Virchow (przedmiotowe serotypy salmonelli).”.

26.5.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 138/45


PORTAL DLA PROFESJONALISTÓW

Strona, na którą wchodzisz, przeznaczona jest wyłącznie dla profesjonalistów, uprawnionych do używania wyrobów medycznych. Potwierdź, że jesteś profesjonalistą.

NIE, NIE JESTEM

This will close in 0 seconds