Projekty

Projekt MASTITIS

Immunolab otrzymał dotację na realizację projektu pt: “Opracowanie immunologicznych preparatów do profilaktyki i leczenia stanów zapalnych wymienia krów (mastitis), alternatywnych dla konwencjonalnych chemioterapeutyków i antybiotyków.”.


Projekt E COLI

Immunolab otrzymał dotację na realizację projektu pt: “Opracowanie oraz wdrożenie w działalności gospodarczej wnioskodawcy nowej na skalę światową – pierwszej polskiej poliwalentnej szczepionki zapobiegającej zakażeniom świń chorobami PWD i ED wywoływanymi przez patogenne bakterie E.coli (kolibakteriozy).”.


Projekt Campylobacter

Immunolab otrzymał dotację na realizację projektu pt: „Opracowanie w celu wdrożenia na rynek na terenie RP, nowej na skalę światową szczepionki zapobiegającej zakażeniom brojlerów kur bakteriami Campylobacter jejuni, jako głównego źródła zachorowalności ludzi na Kampylobakteriozy”.


Project SAL ETHVI

Innovative, easily applicable vaccine for poultry industry against five Salmonella serovars: Enteritidis, Typhimurium, Hadar, Virchow and Infantis – SAL ETHVI

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme SME Instrument under grant agreement No.: EU project 718558 – SAL ETHVI

 

Ten projekt otrzymał dofinansowanie od Europejskiego Programu badawczo-innowacyjnego Horyzont 2020 na grant nr EU project 718558 – SAL ETHVI

 


Projekt: Uzyskanie ochrony patentowej innowacyjnej szczepionki immunologicznej przeciwko zakażeniom pięcioma serotypami bakterii Salmonella.

Dotacje na innowacje
Inwestujemy w Waszą przyszłość

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

W dniu 30.08.2012r. firma IMMUNOLAB Sp. z o.o. podpisała umowę z PARP S.A. o dofinansowanie projektu z dotacji unijnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka:

PO IG 5.4.1

Zarządzanie własnością intelektualną
Program Operacyjny – Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Działanie 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną.
Poddziałania 5.4.1. „Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej”

Wniosek o dofinansowanie nr POIG.05.04.01-22-007/11.
Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.05.04.01-22-007/11-00.

Kontakt do Kierownika Projektu:

Prof. dr hab. Renata Głośnicka
e-mail: r.glosnicka@gmail.com
tel: (58) 735-11-49

Partnerzy projektu:


Projekt: Opracowanie technologii wytwarzania nowej, na rynku Polskim szczepionki weterynaryjnej dla wybranych gatunków zwierząt, skierowanej przeciw określonym patogenom odzwierzęcym.

W dniu 17.03.2011r. firma IMMUNOLAB sp. Z o.o. podpisała umowę z ARP S.A. o dofinansowanie projektu z dotacji unijnych w ramach Regionalnego Programu dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Osi priorytetowej 1. Rozwój i innowacje w MŚP. Działanie 1.2 Rozwiązania innowacyjne w MŚP.